OM OSS


Efter att alltid varit fascinerade av stenar i inredningen fick vi i december 2012 syn på en artikel i Dagens Nyheter på samma tema. Där såg vi en bild på några oerhört vackra inredningsstenar i tovad ull. De var mycket naturtrogna och fångade förstås vårt intresse. Vi skrev till redaktionen för att få mer information och kom på detta sätt över mailadressen till textilkonstnären Ronél Jordaan. Hon är verksam i Sydafrika och vid det tillfället fanns ingen återförsäljare i Norden.

Redan tidigare hade vi privat bokat en semesterresa till Sydafrika och vår första fråga till konstnären var förstås om det fanns något showroom eller liknande längs vår resrutt. Vi fick en adress till en inredningsbutik i Kapstaden. När vi till slut var på plats besökte vi butiken och förälskelsen blev omedelbar. Vi köpte två och beställde ytterligare ett par när vi kommit hem.

Väl hemma började vi läsa på om konstnären och hennes insats för att lära ut hantverket till grupp ensamstående mödrar. Kvinnorna får en avlönad fast anställning. Hela konceptet bygger även på hållbar utveckling vilket givetvis tilltalar oss. När släkt, vänner och bekanta besöker vårt hem reagerar de utan undantag på dessa vackra inredningsdetaljer. Vi har även noterat att många, i smyg, petat på några riktiga stenar för att förvissa sig om huruvida de är av ull eller ej. Flera har även påpekat att de är varma att sitta på såväl utomhus som inomhus.

Utifrån alla positiva reaktioner vi fått beslutade vi oss för att öppna upp möjligheten för fler att köpa detta unika hantverk och bidra till ett fantastiskt socialt engagemang.

Vi bildade SEWRI Design

PRODUKTBESKRIVNING


Dekorationssten av tovad Merinoull – ullen är handfärgad och skickligt handtovad. Kärnan består av 100 % återvunnen polyester. Med konstnärlig noggrannhet lyckas man med hjälp av ullens naturligt levande materialegenskaper imitera stenens ådringar och färgskiftningar med fantastiskt naturtrogna resultat. Stenarna är designade av den Sydafrikanska textilkonstnären Ronel Jordan, utanför Kapstaden, som har lärt ut hantverket och sin design till en grupp kvinnor i området. Dessa kvinnor har genom en genuin hantverkskunskap, gått från svår fattigdom till att skaffa sig en ordentlig försörjning med fast månadslön och trygga arbetsförhållanden.

De fantastiska verklighetstrogna och mjuka stenarna är fina både hemma och i offentliga miljöer. De varierar i storlek från bordsdekoration till de riktigt stora som man kan sitta på vid ett soffbord eller vid den öppna spisen.

VI TÄNKER PÅ MILJÖN


VATTENGrått sköljvatten återvinns till ekologiska grönsaksodlingar. Dessa frodiga soldränkta trädgårdar ligger på fabriksområdet som ligger utanför Kapstaden i Sydafrika. Grönsakerna, främst Morogo och spenat får kvinnorna att ta hem och sälja.

INGEN KARBONISERINGUll genomgår traditionellt en process som kallas karbonisering – ett bad av saltsyra och andra kemikalier för att rengöra ullen. En konsekvens av detta är att en rest av kemikalierna blir kvar i ullen och fina skyddande hårsäckar också skalas bort.

100 % SYDAFRIKANSKASlutligen är all ull som används i Ronel JordaanTM produkter helt och stolt sydafrikanska.MÅTTEN ÄR UNGEFÄRLIGA EFTERSOM VARJE STEN ÄR UNIKTiny 30cm x 25cm x 12cm
Small 40cm x 30cm x 20cm
Medium 50cm x 45cm x 30cm
Large 60cm x 70cm x 45cm

Extra Large 90cm x 80cm x 50cm
Småsten S 8cm
Småsten M 15cm
Småsten L 20cm

STENARNA GÅR ATT BESTÄLLA I EN MÄNGD OLIKA NYANSER OCH KOMBINATIONERLjusgrå  Mellangrå  Mörkgrå  Askgrå Svart  Natur  Sand  Mellanbrun  BrunSKÖTSELHandtvätt med kallt vatten. Forma medan kudden är blöt. Gnid med plastpåse för att släta till.

Du har även möjlighet att hyra produkterna för att dekorera entréer, receptioner, vid event och styling. Kontakta oss för offert.

OM KONSTNÄREN


Ronél Jordaan, började år 2003, efter att ha varit en textildesigner i 26 år, utforska möjligheterna att använda filt som ett kreativt material. Helt självlärd och efter hennes egna kreativa instinkter, började hon att använda fin skir tråd i robusta tovade former.

Genom att tålmodigt tova och lirka in trådar av ren ull till former från naturen som inspirerat henne, fann hon sin inriktning och startade en egen småskalig tillverkning. Hon tränade upp en handfull kvinnor för att hjälpa henne. Erkända för sin originalitet och unika design, hittade hennes skapelser en omedelbar marknad. I linje med att inspireras av naturen, är det Ronél Jordaans signum att alla processer som genomförs i verkstaden är miljövänliga.

Ronél Jordaan har belönats med utmärkelser i Sydafrika och hennes alster säljs i flera världsdelar.

KONTAKTA OSS


Här finner du våra kontaktuppgifter. Du kan även kontakta oss i kontaktformuläret till höger för frågor och funderingar.

Allmänna Villkor


ALLMÄNNA VILLKOR

 1. TILLÄMPLIGHET
  • Dessa allmänna villkor gäller för varje beställning och köp respektive uthyrning, leasing eller annan tidsbegränsad upplåtelse av ullstenar och därmed liknande produkter som närmare identifieras och specificeras i varje enskilt avtal (”Ullstenarna”) mellan SEWRI Design som leverantör och/eller uthyrare (”Leverantören”) och varje beställare, hyrestagare eller annan kund (”Beställaren”).
  • Vid lagd order ska Beställaren anses vara införstådd med dessa allmänna villkor och ha godkänt dem i sin helhet.
  • Om parterna skriftligen har avtalat om villkor som avviker från vad som föreskrivs i dessa allmänna villkor ska parternas särskilda överenskommelse gälla i de delarna.
  • Leverantören äger rätt att besluta om ändring av eller tillägg till dessa allmänna villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om Leverantören i övrigt av praktiska skäl anser det ändamålsenligt eller nödvändigt och Beställarens rättigheter inte försämras.
  • Med ”Avtalet” förstås i dessa allmänna villkor varje enskilt avtal avseende köp, hyra, leasing eller annan tidbegränsad upplåtelse av Ullstenarna, och dessa allmänna villkor utgör en integrerad del av varje sådant Avtal.
 2. Särskilt vid uthyrning
  • Äganderätt
   • Vid uthyrning av Ullstenarna erhåller Beställaren nyttjanderätt till Ullstenarna enligt i detta Avtal angiven period och Ullstenarna är och förblir Leverantörens egendom under hela hyresperioden och Beställaren förvärvar aldrig, vare sig genom hyresavtal eller annan uthyrning, någon äganderätt till Ullstenarna.
   • Vid uthyrning av Ullstenarna åligger det Beställaren att vidta alla relevanta åtgärder som krävs (dock ej i strid mot detta Avtal) i syfte att vid varje tidpunkt kunna utvisa att Ullstenarna är Beställarens egendom.
   • Vid uthyrning av Ullstenarna får Beställaren inte själv eller genom annan pantsätta, sälja, upplåta rättigheter i, eller på annat sätt avhända sig Ullstenarna eller ändra, förstöra eller montera bort märke, skylt, ingjutning eller annan markering på Ullstenarna, utan Leverantörens skriftliga samtycke.
   • Om rättslig åtgärd skulle vidtas beträffande Ullstenarna under hyresperioden, såsom till exempel utmätning eller kvarstad, ska Beställaren för utmätningsmannen uppvisa sitt exemplar av varje Avtal med Leverantören samt upplysa utmätningsmannen om Leverantörens rätt till Ullstenarna. Beställaren ska därefter omedelbart skriftligen underrätta Leverantören om den av utmätningsmannen vidtagna åtgärden.
  • Skötsel och bruk
   • Under hyresperioden ska Beställaren väl vårda Ullstenarna så att de inte försämras utöver vad som är att anse som normal förslitning.
   • Ullstenarna får inte utan Leverantörens skriftliga samtycke brukas av annan än Beställaren eller person som är anställd hos Beställaren. Beställaren ansvarar för att den som brukar Ullstenarna besitter tillräckliga kunskaper därför.
  • Vissa förbud för Beställaren

Beställaren får inte:

 • bruka Ullstenarna för andra ändamål än vad som framgår av detta Avtal eller i övrigt avsetts,
 • använda Ullstenarna utomhus eller på någon annan plats som inte är att betrakta som inomhus,
 • transportera Ullstenarna med öppen släpvagn eller liknande,
 • nita, spika, använda häftstift, klistermärken, genomföra ändringar eller påbyggnader, eller tillfoga annan skadegörelse på Ullstenarna,
 • förlytta Ullstenarna från det enligt detta Avtal förutsatta användningsstället,
 • införliva Ullstenarna med Beställarens fasta egendom så att Ullstenarna blir att anse som sådan egendom, eller
 • överlåta eller på annat sätt förfoga över Ullstenarna i strid med detta Avtal.
 • Beställarens nyttjanderätt
  • Leverantören ska respektera Beställarens nyttjanderätt till Ulsstenarna och ska under hyresperioden avhålla sig från sådana åtgärder och ingripanden som stör Beställarens brukande av Ullstenarna, såvida detta inte är påkallat av underhålls- eller säkerhetsskäl eller i övrigt följer av detta Avtal.
  • För fullgörandet av Leverantörens skyldigheter enligt detta Avtal äger Leverantören rätt att vid var tid byta ut eller ersätta Ullstenarna med likvädigt objekt.
  • Leverantören bär inget ansvar gentemot Beställaren för hinder i nyttjandet av Ullstenarna. Detta gäller även då hindret inte vållats av Beställaren såsom vid föreskrift i författning, myndighetsbeslut, fackliga stridsåtgärder och liknande. Sådant hinder innebär inte heller minskning av eller befrielse från Beställarens förpliktelser enligt detta Avtal.
  • Leverantören har rätt att när som helst under hyrestiden besiktiga Ullstenarna och att härför erhålla tillträde till Beställarens lokaler i erforderlig omfattning.
 • Hyrestid

Om inte hyresperioden framgår av Avtal löper hyresperioden tills vidare till den dag Ullstenarna återlämnas eller avhämtas av Leverantören. Om Beställaren underlåter att återlämna eller tillgängliggöra Ullstenarna för Leverantörens avhämtning kan detta föranleda ansvar för olovligt förfogande enligt Brottsbalken samt äger Leverantören rätt att debitera ytterligare hyra (inklusive förseningsavgift) för den tid som dröjsmålet varar i enlighet med punkt 2.12 (Återlämnande) nedan.

 • Hyra

Beställaren åtar sig att betala hyra under hyrestiden med belopp som framgår av Avtalet.

 • Fel

Vid fel i Ullstenarna i enlighet med punkt 4 (Fel i Ullstenarna) som Leverantören ansvarar för har Beställaren rätt till reducerad hyra avseende den tid som Ullstenarna till följd av felet inte kan användas. Reduceringen ska per dag som Ullstenarna inte kan brukas till följd av felet motsvara 1/30 av den månatliga hyran.

 • Förlust av eller skada på Ullstenarna
  • Beställaren bär – oberoende av om eget vållande föreligger eller inte – ensam ansvaret för förlust av eller skada på Ullstenarna. Sådan skada eller förlust befriar inte Beställaren från sin skyldighet att erlägga hyra eller från övriga förpliktelser enligt detta Avtal.
  • Om Ullstenarna skadas, förstörs eller förloras så att det blir obrukbart åligger det Beställaren att genast underrätta Leverantören härom.
 • Försäkringar
  • Beställaren ska under hyrestiden hålla Ullstenarna fullvärdesförsäkrade till fulla värdet mot förlust eller skada på grund av stöld, brand eller skadegörelse. Förkommer eller skadas Ullstenarna ska Beställaren omedelbart anmäla detta till Leverantören. Vid försäkringsfall överlåter Beställaren rätten till försäkringsersättning till Leverantören och åtar sig parterna gemensamt att underrätta berört försäkringsbolag härom.
  • Vid försäkringsfall ska Beställaren omedelbart underrätta Leverantören härom och inge skriftlig skadeanmälan på försäkringsbolagets formulär.
  • Om Leverantörens försäkring täcker eventuell skada på Ullstenarna ska eventuell självrisk betalas av Beställaren.
  • Oavsett försäkring äger Leverantören rätt till ersättning av Beställaren motsvarande fulla värdet enligt från tid till annan gällande prislista.
 • Avbeställning

Om Beställaren skriftligen eller via e-postmeddelande avbeställer Ullstenarna senare än 14 dagar innan avtalad avhämtnings-/leveransdag äger Leverantören rätt att innehålla/erhålla ett belopp motsvarande det fulla värdet av den enligt Avtal överenskomna totala ersättningen (inklusive, för undanröjande av tvivel, transport kostnader).

 • Förtida uppsägning
  • Leverantören har rätt att omedelbart säga upp detta Avtal och återta Ullstenarna om:
   • Beställaren genom att inte fullgöra förpliktelse i detta Avtal äventyrar Leverantörens äganderätt eller värdet därav, till exempel genom vanvård av Ullstenarna eller vägran att låta Leverantören besiktiga detsamma,
   • Beställaren i mer än 14 dagar underlåtit att betala förfallen hyra eller startavgift enligt Avtalet, eller
   • Beställaren inställer betalningar, träder i likvidation, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandling, ansöker om företagsrekonstruktion eller eljest av Leverantören finnes vara på sådant obestånd, att det kan antas att hyran eller annan betalning inte blir rätteligen erlagd.
  • Om Avtalet sägs upp av Leverantören av anledning som angetts i punkt (a) ovan ska Leverantören ha rätt att erhålla – förutom hyra och andra förfallna belopp – ersättning som, om inte annan skada kan visas, ska uppgå till ett belopp motsvarande samtliga ej förfallna hyror och andra kostnader med anledning av detta Avtal, och Beställaren ska därvid även erlägga ersättning för samtliga kostnader i samband med återlämnande/återställande av Ullstenarna.
  • Om Avtalet sägs upp i förtid upphör Beställarens rätt att nyttja Ullstenarna och Beställaren är skyldig att omedelbart återlämna Ullstenarna till Leverantören eller tillgängliggöra Ullstenarna för Leverantörens avhämtning.
 • Återlämnande
  • Då detta Avtal upphör ska Ullstenarna utan dröjsmål av Beställaren på dennes bekostnad och risk levereras till av Leverantören angiven adress. Beställaren ansvarar då för att Ullstenarna – frånsett normalt slitage – är väl rengjorda och i ursprungligt skick. Beställaren ansvarar för att packa och försluta Ullstenarna enligt beskrivning som medföljer i förpackningen vid returnerande av Ullstenarna till Leverantören.
  • Om Ullstenarna skadats, förstörts, förlorats eller av annan orsak inte rimligen kan återställas till Leverantören i enlighet med punkt (a) ovan förbinder sig Beställaren att, i tilläg till eventuella kostnader för hyra och frakt samt ersättningsansvar för den skada som kan uppkomma härav, förvärva Ullstenarna av Beställaren till ordinarie pris enligt vid var tid gällande prislista.
  • Om Beställaren inte återlämnar Ullstenarna vid hyresperiodens slut och detta inte beror på omständighet som nämnts i punkt (b) ovan ska Beställaren fortsätta att erlägga hyra med 1/30 per dag av den månatliga hyran under den tid som Ullstenarna inte återställts till den av Leverantören angivna adressen enligt punkt (a) För det fall Ullstenarna inte är återlämnade inom 30 dagar från och med hyresperiodens slut ska Beställaren erlägga ovan angiven hyra per dag med ett påslag om 100 procent.
 1. Leverans
  • Om Ullstenarna ska avhämtas av Beställaren på av Leverantören anvisad plats ankommer det på Beställaren att ansvara för lastning och lossning.
  • Om Leverantören har åtagit sig att transportera Ullstenarna till av Beställaren anvisad plats ansvarar Leverantören för lastning och lossning samt äger Leverantören rätt att debitera transportkostnad särskilt. Om sådan leverans skulle försenas har Beställaren att godta en i övrigt korrekt leverans utan att erhålla någon rätt till ersättning från Leverantören i anledning av förseningen, dock ska Beställaren inte vara skyldig att erlägga hyra för den tidsperiod som leveransen är försenad under förutsättning att sådan försening enkom är hänförlig till Leverantörens agerande.
 2. Fel i Ullstenarna
  • Leverantören åtar sig att i eget val, reparera eller byta ut Ullstenarna vid fel i Ullstenarna som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning, om det står klart att Ullstenarna är behäftat med fel, som inte skäligen kan godtas av Beställaren. Leverantören ska därvid bära samtliga sina kostnader.
  • Leverantörens åtaganden enligt punkt 1 omfattar inte fel som beror på att Beställaren har vidtagit ändringar i Ullstenarna, använt Ullstenarna på annat sätt än avtalats eller på att Beställaren inte följt givna driftinstruktioner eller eljest fel som uppkommit till följd av handhavandet av Ullstenarna under hyrestiden.
  • Leverantörens skyldighet att åtgärda fel i Ullstenarna är begränsad till en kostnad som sammanlagt motsvarar tio procent av det enligt Avtalet totala överenskomna priset.
  • Leverantören har inte någon skyldighet att åtgärda fel om Leverantören eller annan av honom anlitad inte bereds tillträde till Ullstenarna i erforderlig omfattning.
  • Vid mottagandet av Ullstenarna ska Beställaren genast noggrant undersöka Ullstenarna.
  • Beställarens undersökning enligt punkt 5 ska reklameras genom skriftligt meddelande inom 15 dagar från mottagandet av Ullstenarna. Övriga fel ska reklameras genom sådant meddelande inom 15 dagar räknat från det att felet visade sig. Reklamerar Beställaren på grund av fel och det visar sig att Leverantören inte är ansvarig för felet har Leverantören rätt till ersättning för de kostnader reklamationen orsakat denne.
 3. Betalning
  • Ett belopp motsvarande 50 % av det totala överenskomna priset för Ullstenarna ska erläggas av Beställaren till Leverantören i samband med beställningstidpunkten och resterande 50 % av det totala överenskomna priset för Ullstenarna ska erläggas av Beställaren till Leverantören i samband med leveranstidpunkten, i båda fallen ska betalning ske mot faktura enligt punkt 2 nedan.
  • Beställaren ska till Leverantören erlägga betalning inom 14 dagar från det att Leverantören per e-post eller ordinarie postförsändelse skickat faktura till Beställaren om inte annan betalningstid skriftligen överenskommits mellan Leverantören och Beställaren.
  • Beställaren ska ersätta Leverantören om Leverantören drabbas av utgifter eller kostnader som sammanhänger med Ullstenarna (exempelvis för skatter eller kostnader för transport, försäkring, tull eller dylikt). Leverantörens utgifter enligt denna punkt ska ersättas av Beställaren genom att denne vid anfordran kontant erlägger ett belopp motsvarande utgifterna.
  • Beställaren äger inte rätt att hålla inne eller avräkna betalning till Leverantören med anledning av eventuella motkrav gentemot Leverantören som grundar sig i Leverantörens förpliktelser enligt detta Avtal. Beställaren förbinder sig därför att avstå från rätt att hålla inne eller avräkna betalning mot krav grundade på Leverantörens åtaganden enligt detta Avtal.
  • Utebliven betalning
   • Vid utebliven eller på annat sätt försenad betalning enligt ovan påförs dröjsmålsränta uppgående till ett belopp motsvarande 10 % av det enligt Avtalet totala överenskomna priset avseende varje relevant fakturerat belopp per vecka, till dess att betalning erlagts till Leverantören. Leverantören äger dessutom rätt att inkräva den uteblivna betalningen och upplupna räntan av ett av Leverantören utpekat inkassobolag med de villkor inkassobolaget som tillämpas av inkassobolaget ifråga.
 1. Begränsning av Leverantörens ansvar
  • Leverantören är inte ansvarig för skada som beror av, men inte begränsat till, åsknedslag, eldsvåda, jordbävning, översvämning, krig, mobilisering eller militärinkallelser av större omfattning, uppror eller upplopp, rekvisition, beslag, valutarestriktion, myndighetsbestämmelse, inskränkning i fråga om drivkraft, allmän knapphet på transporter, varor eller energi eller strejk, blockad, lockout eller annan arbetskonflikt oavsett om Leverantören är part i konflikten eller ej samt även fel i eller försening av leverans från underleverantör på grund av omständigheter, som nu nämnts, ska utgöra befrielsegrund som ger rätt till erforderlig tidsförlängning och befrielse från vite och andra påföljder.
  • Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Leverantören, om den varit normalt aktsam. Leverantören ansvarar inte i något fall för utebliven vinst, följdskador eller annan indirekt skada.
  • Under tid som Leverantören åberopar sådan omständighet som anges i punkt 1 ovan äger Beställaren rätt att innehålla betalning som motsvarar den del av Leverantörens åtagande som inte kan utföras till dess hindret har upphört. Om väsentlig del av Leverantörens åtagande försenas på grund av sådan omständighet som anges i punkt 6.1 ovan med mer än sex månader äger båda parter rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.
 2. Meddelanden
  • Alla meddelanden som rör detta Avtal ska lämnas skriftligen och sändas med brev, e-post eller bud till parternas i Avtalets angivna eller senare ändrade adresser.
  • Leverantören och Beställaren ska utan dröjsmål underrätta varandra om adressändring och om ändring av e-postadress eller budadress.
  • Meddelande som rör detta Avtal ska anses ha kommit mottagaren tillhanda senast:
   • om överlämnat med bud, i och med överlämnandet,
   • om avsänt per brev, på tredje bankdagen efter avsändandet, om brevet sänts till dennes i Avtalet angivna adress eller till sådan annan adress som denne underrättat motparten om, eller
   • om skickat med e-post, när det skickats från avsändaren.
  • Meddelande som nått mottagaren på dag som inte är bankdag eller på bankdag efter klockan 16.00 svensk tid ska anses ha kommit mottagaren tillhanda först närmast påföljande bankdag.
 3. Tillägg och ändringar

Eventuella tillägg till och ändringar i detta Avtal ska för att vara gällande göras skriftligen och undertecknas av Leverantören och Beställaren.

 1. TILLÄMPLIG LAG OCH DOMstOL

Svensk lag är tillämplig på detta Avtal med undantag från dess lagvalsregler. Vid eventuell tvist ska Attunda tingsrätt vara behörig att pröva tvisten.